Missie & Visie

 

Missie

 

Door proactief, efficiënt-, en effectief te handelen bieden wij onze opdrachtgevers een uitstekende en kwalitatief hoge dienstverlening aan. Opdrachten worden geheel volgens de specificaties van de opdrachtgever uitgevoerd waarbij de hoogst mogelijke kwaliteit wordt nagestreefd. Dit vanzelfsprekend met in acht name van alle wet- en regelgeving, normen en standaards op het gebied van veiligheid, gezondheid, beveiliging en milieu.

 

Visie

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal bij het uitvoeren van onze activiteiten, waarbij er continue aandacht wordt besteed aan Triple P (People, Planet, Profit).

 

People

 

Het motiveren van alle medewerkers om bij te dragen aan goede arbeidsomstandigheden door het bespreken van werksituaties en protocollen om eventuele veiligheid- en gezondheidsrisico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden tot een minimum beperken.

 

Planet

 

Het milieu beleid is toegespitst op het voorkomen van bodem- en waterverontreiniging en het terugdringen van luchtverontreiniging. Dit wordt bereikt door continue vernieuwing van interne en externe transportmiddelen met mede als doel, reduceren van Co2 en NOx uitstoot. Het reduceren van energie verbruik, scheiden en behandelen van afvalstoffen en het gebruik van milieu vriendelijke producten word doorlopend getoetst en zo nodig bijgesteld.

 

Profit

 

Door het beleid regelmatig te toetsen door gecertificeerde instanties wordt er op toegezien dat hetgeen is uitgezet ook volledig wordt gerealiseerd. Uitvoering en naleving van dit beleid zorgt ervoor dat een zodanig niveau gehandhaafd wordt om nu en in de toekomst een veilige, efficiënte en rendabele uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten te garanderen voor onze opdrachtgevers, medewerkers en de omgeving.